Regulamin imprez RKS

1. Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu, przy ulicy Sportowej 13 podczas imprez żużlowych. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, postanowień regulaminu obiektu, postanowień regulaminu imprez żużlowych oraz poleceń służby porządkowej i informacyjnej. 

2.Warunkiem uczestnictwa w imprezie masowej jest posiadanie: 
a) ważnego biletu lub karnetu, który należy okazać bez wezwania przy wejściu na stadion i zachować do kontroli, 
b) dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

3. Wejście na bilety ulgowe przysługuje wyłącznie młodzieży uczącej się, studentom do 25 roku życia i kobietom. 

4. Bilet lub karnet upoważnia do jednorazowego wstępu na dane zawody. W przypadku opuszczenia obiektu bilet lub karnet uważa się za wykorzystany. Do ponownego wejścia na stadion konieczne jest zakupienie biletu.

5. W razie gdy impreza żużlowa zostanie odwołana posiadaczowi biletu przysługuje prawo zwrotu ceny biletu w wydzielonej kasie Klubu mieszczącej się przy ulicy Sportowej 13 w Rawiczu. Zwrot ceny następuje w drugim dniu roboczym po dacie odwołanej imprezy w godzinach od 12.00 do 17.00. Nabywcy biletów otrzymują zwrot ceny biletu za zwrotem biletu wstępu. W przypadku gdy posiadacz biletu nie dokona jego zwrotu bilet taki uprawnia do wejścia na imprezę żużlową w nowym terminie. Zakupione programy zawodów nie podlegają zwrotowi. 

6. Opiekę i wsparcie na stadionie pełnią służby porządkowe i informacyjne. 

7. Zabrania się wstępu na imprezę masową: 
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 
– zakazujące wstępu na imprezę masową, 
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, 
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy, 
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 12 niniejszego regulaminu, 
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
f) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne; 
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 
h) dzieciom do lat 13 bez opieki. 

8. Uczestnik imprezy masowej ma prawo do: 
a)     korzystania z znajdujących się na obiekcie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 
b)     korzystania z zaplecza higieniczno – sanitarnego i pomocy medycznej. 

9. Zabrania się: 
a)     wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
b)    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
c)     wnoszenia jakichkolwiek napojów w opakowaniach; 
d)     przebywania w pasie bezpieczeństwa wokół toru żużlowego, na torze żużlowym i płycie wewnątrz toru żużlowego; 
e)     rzucania na tor jakichkolwiek przedmiotów; 
f)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
g)     korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem; 
h)     uczestnictwa w imprezie w miejscu do tego nie przeznaczonym, tj. drzewa, płoty, maszty, bariery, zadaszenia itp.;
i)      używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania (np. kominiarki, szalika);
j)    wprowadzania na teren imprezy żużlowej psów, kotów i innych zwierząt,
k) wnoszenia przez kibiców flag o znacznych rozmiarach, rozwijanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy tzw. „sektorówek” oraz innych elementów mogących posłużyć 
do ukrycia tożsamości uczestnika imprezy, wszelkiego rodzaju toreb podręcznych, nagłośnienia, elementów opraw i przedmiotów do prowadzenia dopingu podczas imprez; powyższe dotyczy imprez podwyższonego ryzyka oraz innych imprez wskazanych przez organizatora.

10. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany wykonywać wszelkie polecenia służby porządkowej i informacyjnej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym 
w widocznym  miejscu) upoważnionej w szczególności do:
a)     sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej;
b)     legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c)     przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w punkcie 9;
d)      wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub Regulaminem Obiektu, 
a w przypadku nie wykonania tych poleceń  wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e)     ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

11. Uczestnicy będący na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych w związku z opuszczeniem terenu obiektu -Stadionu.

12. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dób powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń tych służb.

13. Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej prowadzona jest wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Spożywanie i podawanie napojów alkoholowych (zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.

14. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000zł. 

15. Kto w czasie trwania imprezy masowe przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 5.000 zł.

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010r. Nr 127 poz. 857 i Nr 152 poz. 1021)