Regulamin stadionu

REGULAMIN OBIEKTU

DOTYCZY STADIONU PRZY UL. SPORTOWA 13

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminów

obiektu i imprezy.

2. Nie mają prawa wstępu na obiekt:

 • osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
 • osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu;
 • osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia;
 • odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty;
 • osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres;
 • osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, lub wymalowana barwami klubowymi).

3. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.

4. W przypadku zauważania pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na obiekcie powinny:

 • natychmiast powiadomić służby porządkowe; użyć sprzętu gaśniczego;
 • unikać paniki;
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

5. Kary.

Kto nie wykonuje polecenia regulaminu porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowej, podlega karze grzywny do 5000 zł. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy.